21-04-2023

Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. До складу президії ради входить голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради,уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

Склад Президії Ніжинської районної ради:

КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ Анатолій Григорович – голова Ніжинської районної ради

КОВТУН Григорій Костянтинович - голова Ніжинської районної державної адміністрації

КОРОБКО Дмитро Юрійович – заступник голови районної ради

СУПРУН Григорій Іванович - голова постійної комісії

МАШИР Олександр Іванович – голова постійної комісії

ГОРДІН Олег Володимирович – голова постійної комісії

ДЕМЧЕНКО Олег Васильович – голова постійної комісії

РАФАЛЬСЬКИЙ Віктор Степанович - голова постійної комісії 

КАБРИЛЬ Юлія Володимирівна - голова постійної комісії 

НЕДОЛУГА Людмила Миколаївна - голова постійної комісії 

ДРУГАКОВ Володимир Леонідович - представник фракції "Рідний дім"

ВЕРШНЯК Анатолій Леонідович  – представник  фракції «Наш край»

ГОРОБЕЙ Інна Миколаївна – представник фракції ВО «Батьківщина»

КРАСНІКОВ Сергій Олександрович - представник групи "Ніжинщина"

 

____________________________________________________

Рішення другої сесії Ніжинської районної ради восьмого скликання "Про утворення президії районної ради":

____________________________________________________

Рішення другої сесії Ніжинської районної ради восьмого скликання "Про положення про президію районної ради":

Додаток до рішення другої сесії Ніжинської районної ради восьмого скликання "Про положення про президію районної ради" - 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішенням другої сесії районної

                                                                        ради восьмого скликання

                                                                        від 11 грудня 2020 року 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію районної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Президія районної ради є дорадчим органом ради, що утворюється для координації дій по підготовці і проведенню сесій, засідань постійних комісій районної ради, вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, розгляду поточних питань у міжсесійний період.

Стаття 2. Президія районної ради утворюється районною радою. Рішення про утворення президії приймається шляхом відкритого голосування. До складу президії входять голова районної ради, голова районної державної адміністрації, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

Очолює президію голова районної ради.

Стаття 3. Президія районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом районної ради, цим Положенням.

Стаття 4. Президія районної ради підзвітна районній раді. Ухвалені нею рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії і підписуються головою районної ради.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 5. Засідання президії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина її складу.

Засідання веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

Стаття 6. У засіданнях мають право брати участь депутати районної ради, які не входять до її складу. За запрошенням голови районної ради у засіданнях президії можуть брати участь народні депутати України, заступники голови районної державної адміністрації, керівники її відділів та управлінь, сільські та селищний голова, представники політичних партій та громадських організацій.

У разі відсутності голови постійної комісії участь у роботі президії покладається на заступника голови або секретаря комісії; у разі відсутності керівника депутатської фракції та групи, за його дорученням – на іншого уповноваженого представника. Депутатські фракції та групи, утворені в раді, делегують уповноваженого представника до складу президії районної ради шляхом подання письмового повідомлення на ім’я голови районної ради.

Стаття 7. Президія районної ради здійснює такі повноваження:

  • узгоджує пропозиції до проекту плану роботи районної ради;
  • попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд районної ради;
  • координує діяльність постійних комісій, депутатів по підготовці питань, що вносяться на розгляд сесій;
  • сприяє постійним комісіям і депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, здійснює контроль за реалізацією пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях ради та виконанням рішень, прийнятих по запитах депутатів;
  • контролює хід виконання рішень районної ради та розглядає питання в міжсесійний період;
  • вивчає та вносить пропозиції щодо взаємодії районної ради з органами державної влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, об’єднаннями громадян у розв’язанні питать місцевого значення.

Стаття 8. Президія районної ради може утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесій, підготовки висновків і пропозицій, проектів рішень ради. Після надання звіту ці комісії припиняють свої повноваження.

Стаття 9. Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне та інформаційне обслуговування президії районної ради та забезпечення її функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.