27-04-2021

Рішення другої (позачергової) сесії Ніжинської районної ради восьмого скликання "Про затвердження Регламенту Ніжинської районної ради Чернігівської області восьмого скликання":

Додаток до рішення другої (позачергової) сесії Ніжинської районної ради восьмого скликання "Про затвердження Регламенту Ніжинської районної ради Чернігівської області восьмого скликання" - РЕГЛАМЕНТ Ніжинської районної ради восьмого скликання.doc

_________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 2 (позачергової) сесії

районної ради 8 скликання

від 24.12.2020

 

РЕГЛАМЕНТ

Ніжинської районної ради Чернігівської області восьмого скликання

 

Розділ І

Загальні положення

Стаття 1. Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами, а також повноважень, переданих раді сільськими, селищною радою та органами виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Стаття 2. Районна рада складається з 42 депутатів, обраних громадянами Ніжинського району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, згідно з Виборчим кодексом України.

Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Стаття 3. Повноваження районної ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 4. Здійснення районною радою повноважень будується на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективному вільному обговоренні і вирішенні питань місцевого значення, поєднань місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Робота районної ради ведеться планово. Плани роботи районної ради складаються з врахуванням пропозицій голови районної ради, заступника голови, постійних комісій, депутатів районної ради та затверджуються рішенням ради.

Стаття 5. Районна рада є юридичною особою, діє у межах наділених власних повноважень самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 6.  Районна рада, її органи, депутати та посадові особи проводять роботу відкрито і гласно на підставі та в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, що регламентують їх діяльність, систематично інформують про свою діяльність через засоби масової інформації.

Стаття 7.  Регламент районної ради – це нормативний акт, який визначає порядок скликання і проведення сесій, функції голови ради, його заступника, які випливають з їх повноважень, процедуру діяльності постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, президії ради, а також діяльності виконавчого апарату по забезпеченню здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законами.

Зміни та доповнення до регламенту затверджуються сесією районної ради за пропозицією голови, постійних комісій та депутатів районної ради, груп, фракцій.

 

Розділ ІІ. Організація роботи районної ради

Глава 1

Скликання сесій районної ради

Стаття 8. Районна рада проводить роботу сесійно. Сесія – це основна організаційно-правова форма діяльності ради, яка дає можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів та їх виборців.

Сесія районної ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради та Президії районної ради.

Стаття 9. Перша сесія новообраної районної ради скликається районною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у правомочному складі.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів районної ради, районною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів.

Першу сесію новообраної районної ради відкриває і веде голова районної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів районної ради і визнання їх повноважень.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків),  які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

Стаття 10. Наступні сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Стаття 11. У разі невмотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.

Стаття 12. Сесія районної ради може бути також скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради. Пропозиції щодо скликання сесії направляють голові ради письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії, та мотивування необхідності її скликання.

Стаття 13. У разі, якщо голова районної ради та його заступник у двотижневий строк не скликають сесії на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 12, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Пропозиція про скликання сесії у цьому разі оформляється як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів або рішенням постійної комісії.

Стаття 14. Рішення про скликання сесії ради приймається головою районної ради або його заступником у формі розпорядження.

Стаття 15. Рішення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення шляхом опублікування в засобах масової інформації та на офіційному сайті ради не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.  

Якщо пленарне засідання за пропозицією голови районної ради, частини депутатів, було призупинено для підготовки неузгоджених питань, то друга частина цього засідання проводиться після їх врегулювання.

 

Глава 2

Підготовка питань на розгляд районної ради

Стаття 16. На пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання, передбачені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 17.   Пропозиції щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою районної ради, президією, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян, фракціями та депутатськими групами.

Рішення загальних зборів громадян про внесення пропозицій з питань порядку денного сесій районної ради приймаються зборами відповідно до  вимог, передбачених “Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні”, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року.

Стаття 18. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться не пізніше ніж за 22 дні до сесії і повинні містити: супровідний лист, проект рішення районної ради, пояснювальну записку по суті питання, необхідні додатки. Пропозиції, внесені пізніше, можуть бути включені до порядку денного сесії за рекомендаціями постійних комісій, президії, а внесені в день сесії – за рішенням районної ради та за умови, що дані питання потребують термінового вирішення.

Посадова особа чи депутат, фракції та депутатські групи, постійні комісії та президія ради, які згідно із законодавством та цим Регламентом внесли проект рішення на сесію в день пленарного засідання ради забезпечують його тиражування і доведення до відома депутатів.

Стаття 19. Пропозиції, що вносяться до порядку денного сесії, попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій, Президії районної ради з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій.

Остаточно порядок денний сесії затверджується районною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 20. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, супроводжуються проектом рішення районної ради з кожного питання, необхідними матеріалами і, при необхідності, пояснювальною запискою.

Стаття 21. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, бюджету району з доданими до них інформаційними матеріалами вносяться до районної ради не пізніш як за 22 дні до розгляду на сесії ради.

Голова районної ради або його заступник направляють вказані проекти для ознайомлення депутатам та для попереднього розгляду і підготовки висновків з них у постійні комісії.

Постійні комісії відразу після розгляду на засіданнях повідомляють голову районної ради про свої пропозиції та зауваження до цих проектів.

Стаття 22. Проект рішення районної ради з поданими до нього матеріалами узгоджується особами, які готували проект рішення, заступником голови районної ради,  юридичним відділом районної ради.

У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші.

Стаття 23. Проекти рішень районної ради, розроблені відповідними розробниками оприлюднюються ними у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів, керівників груп та фракцій не пізніш як за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.

За згодою депутата районної ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою  або використовуючи різні канали зв’язку.

 

Глава 3

Розгляд і прийняття радою регуляторних актів у сфері

господарської діяльності

Стаття 24. Реалізація повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та соціально-економічного розвитку району (надалі – відповідальна постійна комісія).

Порядок розгляду і прийняття радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та цим регламентом.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта, його розробником, до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій, готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється його розробником у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд ради, подається до відповідальної постійної комісії, для вивчення та надання експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема, принципам державної регуляторної політики (ст. 4) і вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст. 8) на підставі аналізу регуляторного впливу.

При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії ради доповідає про висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам частини 4 цієї статті.

Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений;

- відсутній експертний висновок відповідальної постійної комісії.

Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, забезпечується Ніжинською районною державною адміністрацією, відповідно до рішення районної ради про делегування повноважень.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія.

 

Глава 4

Порядок роботи сесії районної ради

Стаття 25. Першу сесію новообраної районної ради відкриває і веде голова районної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів районної ради і визнання їх повноважень.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради  в  кількості  не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

Порядок обрання на першій сесії голови районної ради та заступника голови ради визначається цим регламентом.

Стаття 26. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 27. Перед кожною сесією проводиться поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію, запрошених і т.д.

Реєстрацію депутатів здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

У разі відсутності встановленої для правомочності сесії кількості депутатів, за розпорядженням голови районної ради проведення сесії переноситься на інший час.

Після перерви в засіданні сесії, лічильна група проводить поіменну реєстрацію присутніх депутатів, результат повідомляє присутнім.

Стаття 28. Сесії районної ради відкриває і веде голова районної ради.

Стаття 29. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.

Стаття 30. Перерва в роботі пленарних засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин.

Тривалість роботи сесії встановлюється районною радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

Сесія розпочинається та закінчується виконанням Державного Гімну України.

Стаття 31. На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи, підрахунок голосів при голосуванні здійснюють члени постійної комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку та реформування місцевого самоврядування, децентралізації та європейської інтеграції.

Для підрахунку голосів при проведенні відкритого поіменного голосування районна рада утворює лічильну групу з числа депутатів.

Стаття 32.  На час проведення засідання кожної сесії районної ради утворюється секретаріат, який обирається відкритим голосуванням з числа депутатів.

Секретаріат організовує ведення протоколу, стенограм засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції до проектів рішень та інші матеріали, які надійшли на адресу сесії та інформує головуючого.

Стаття 33. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності, для розгляду окремих питань, більшістю голосів від числа присутніх депутатів рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

У засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України.

За згодою сесії можуть бути присутні на її засіданнях депутати рад, що діють на території району, представники державних органів, органів самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, акредитованих при раді засобів масової інформації, а також інші особи по запрошенню голови (заступника голови) ради або по їх письмових заявах, переданих у секретаріат.

Для осіб, запрошених на сесію, відводяться спеціальні місця у залі засідань.

Запрошені на засідання районної ради особи не мають права втручатися у роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які приймаються, оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку і підкорятися розпорядженням головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена з залу засідань розпорядженням головуючого.

Стаття 34. Сесії ради ведуться державною мовою.

Стаття 35. Час для доповідей на сесії встановлюється у межах до 1 години, для співдоповідей – до 20 хвилин, виступаючим у дебатах вперше – до 7 хвилин, для повторного виступу з одного питання в дебатах, виступів при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідань, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з зазначенням у кожному випадку їх тривалості.

Стаття 36. Головуючий на засіданні районної ради забезпечує виконання положень цього регламенту стосовно порядку проведення сесій.

Головуючий на засіданні районної ради:

 • керує засіданнями районної ради, слідкує за дотриманням правомочності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок у секретаріат сесії;
 • за згодою сесії надає слово для виступів в дебатах з обговорюваного районною радою питання особам, запрошеним на сесію;
 • має право в необхідних випадах за згодою депутатів продовжити час для виступу;
 • надає депутатам слово для усних запитів, запитань, заяв, звернень, довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;
 • проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень районної ради, та оголошує його результати;
 • на початку відкритого поіменного голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;
 • дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії районної ради, постійним комісіям та секретаріату сесії.

Стаття 37. Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання, з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися голові районної ради або його заступнику до відкриття сесії.

Заяви про надання слова нумеруються в секретаріаті сесії. Обов’язок обліку бажаючих взяти слово покладається на головуючого або секретаріат сесії.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

Стаття 38. Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим. Головуючий на засіданні надає слово для участі в дебатах у порядку надходження заяв. У необхідних випадках, за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Виступи проводяться, як правило, з трибуни, а за згодою – із залу.

Стаття 39. Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Право на виступ може бути  передано на користь іншої особи.

Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на питання та для роз’яснення може бути надано головуючим поза чергою.

Голова ради, його заступник мають право взяти слово у будь-який час. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежується.

Стаття 40. Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила, головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату з цього ж питання не надається.

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не з обговорюваного питання або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

Стаття 41. Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно. У ході обговорення доповідей і співдоповідей головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з обговорюваного питання.

Стаття 42. Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням районної ради. При вирішенні питання про припинення обговорення, головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, хто виступили, виявляє, хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

Стаття 43. Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

Стаття 44. У необхідних випадках, з метою доопрацювання проектів рішень з врахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів, може обиратися редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності, включаються відповідні спеціалісти.

Стаття 45. Зауваження та доповнення депутатів щодо підготовки остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються редакційній комісії в письмовій формі.

Стаття 46. За згодою більшості присутніх на сесії депутатів текст проекту рішення, який не доопрацьовувався, на засіданні може не оголошуватись, якщо цей текст проекту був розданий депутатам і вони ознайомлені з ним.

Стаття 47. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Стаття 48. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 49. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 50. Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення районної ради проводиться після прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, з якого був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

Стаття 51. Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, уточнює їх формулювання.

Стаття 52. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, районна рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

Стаття 53. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування щодо кожної поправки чи пропозиції.

Якщо рада приймає першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

Стаття 54. При проведенні відкритого поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною групою.

При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його “за” пропозицію, “проти” неї, чи “утримується” при голосуванні.

Стаття 55. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

Якщо рішення прийнято за основу, а поправки не набрали необхідної кількості голосів і за проект рішення не голосували в цілому, то таке рішення доопрацьовується на постійних комісіях і включається в порядок денний наступної сесії районної ради.

Стаття 56. Рішення районної ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів районної ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством та цим регламентом.

Стаття 57. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Стаття 58. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів депутатів її складу.

Стаття 59. Бюлетені для таємного голосування виготовляються виконавчим апаратом ради під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

Стаття 60. Кожен депутат має право пропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою. В бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку включаються всі запропоновані кандидатури.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

Стаття 61. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошується головою лічильної комісії.

Стаття 62. Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає комісія.

Стаття 63. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах голови та заступника районної ради.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів після пред’явлення ними посвідчення депутата даної ради. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

Стаття 64. Депутат користується правом одного голосу. Голосування проходить у кабіні для таємного голосування шляхом проставляння позначки “+” або іншої, що засвідчує волевиявлення депутата, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує. Якщо депутат не підтримує жодного кандидата, він ставить позначку у квадраті навпроти слів “Не підтримую жодного кандидата”.

Стаття 65. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не брав участі у голосуванні.

Cтаття 66. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 67. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради (50%+1).

Стаття 68. У випадку, коли на певну посаду балотується більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільше голосів.

При повторному голосуванні обраним на посаду голови вважається той кандидат, який набрав більшість голосів від загального складу ради. Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори.

Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 69. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.

По доповіді лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 70. При виявленні помилок у порядку та процедурі проведення голосування, за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх  депутатів, проводиться повторне голосування.

Стаття 71. Рішення районної ради підписує голова районної ради. До підписання рішень допускається їх правописна коректорська правка, яка не змінює змісту рішень.

Стаття 72. Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення – опублікування  в засобах масової інформації, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію або на веб-сайті районної ради.

Рішення районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Стаття 73. Рішення районної ради надсилаються відповідним підприємствам (об’єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома населення. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

Стаття 74. Рішення районної ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території району, міста, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Рішення районної ради у разі їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними у судовому порядку.

Стаття 75. Засідання районної ради протоколюються, а в разі потреби записуються на диктофон. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 1 місяця після її проведення і підписується головою ради або його заступником.

Стаття 76. У протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані:

 • найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;
 • число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх та відсутніх депутатів;
 • порядок денний сесії, прізвище та ініціали, група чи фракція, до якої входить доповідач та співдоповідач з  кожного питання;
 • прізвище та ініціали, виступаючих у дебатах (для осіб, які не є депутатами районної ради, посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів.

Стаття 77. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненнями дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію, стенограма сесії, результати поіменного голосування.

Стаття 78. Оригінал протоколу сесії протягом скликання зберігається в організаційному відділі районної ради в письмовому та електронному варіанті, а після закінчення строку скликання здається до районного державного архіву на постійне зберігання.

Копія протоколу одразу після його підписання надсилається до обласної ради.

Стаття 79. При необхідності, в кінці сесії надається час, але не більше 10 хвилин, для виступу депутатів районної ради з короткими заявами та повідомленнями. Обговорення цих заяв та повідомлень не відкривається, рішення з них не приймаються.

Стаття 80. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії районної ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії через секретаріат, розглядаються радою або, за її дорученням, комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову районної ради.

Стаття 81. Листи громадян, які надійшли для розгляду на сесії районної ради, розглядаються районною радою в порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян”.

 

Розділ ІІІ. Депутат районної ради, помічник-консультант депутата районної ради

Глава 1

Депутат районної ради

Стаття 82. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами.

Стаття 83. Відповідно до частини першої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії районної ради рішення про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії районної ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 84. Після визнання повноважень кожному депутату видається депутатське посвідчення за підписом голови районної ради та нагрудний знак.

Стаття 85. Депутатам районної ради, які проживають на території Ніжинського району, для доїзду на пленарні засідання, засідання постійних та тимчасових депутатських комісій виплачуються відряджувальні у розмірі, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 86. Депутат, як повноважний член районної ради, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності районної ради та створених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, районною радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат входить до складу однієї постійної комісії ради, групи, фракції.

Стаття 87. Депутати районної ради здійснюють аналіз стану справ, вивчають громадську думку з основних питань, які вносяться на розгляд районної ради, і свої пропозиції та повідомлення направляють голові районної ради або у відповідну постійну комісію.

Стаття 88. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються радою, постійними та іншими комісіями. Має право обиратися і бути обраним в органи районної ради.

Стаття 89. Депутат районної ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії районної ради, порядку розгляду обговорюваних питань, щодо складу органів, які створюються районною радою, кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою, приймати участь у дебатах, задавати запитання, вносити на розгляд проекти рішень або поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки  в порядку встановленому цим регламентом.

Стаття 90. У міжсесійний період на вимогу депутата районної ради він забезпечується матеріалами про діяльність районної ради, постійних комісій, має право знайомитись з стенографічними звітами районної ради, включаючи тексти виступів депутатів, які не виступали у зв’язку з припиненням дебатів, і подані до секретаріату сесії.

На вимогу депутата йому надаються копії документів, які прийняті сесією районної ради.

Стаття 91. Депутат районної ради має право звернутися із депутатським зверненням до органів місцевого самоврядування нижчого рівня, органів державної влади, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян з пропозицією здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань віднесених до їх компетенції і брати участь у розгляді порушених питань. Орган або посадова особа, до яких надіслано звернення, зобов’язані в установлений чинним законодавством  строк дати письмову відповідь.

Депутат районної ради має право звернутися з депутатським запитом до керівників районної ради, голови районної ради, голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району.

Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до голови районної ради, заступника голови районної ради, до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

Стаття 92. Запит може бути внесено депутатом, групою чи фракцією депутатів районної ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради, по ньому може проводитись обговорення і прийматися відповідне рішення.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений районною радою строк дати письмову відповідь. Відповідь на запит доводиться до відома депутатів.

Стаття 93. Депутат районної ради зобов’язаний додержуватись регламенту районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок роботи, бути присутнім на кожній сесії районної ради, засіданні постійної комісії, до якої його обрано, брати активну участь у їх роботі. Відсутність депутата на засіданнях допускається лише з поважних причин.

У разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це голову або заступника голови районної ради.

Комісія з питань забезпечення законності та правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку та реформування місцевого самоврядування, децентралізації та європейської інтеграції періодично дає довідку про участь депутатів районної ради у роботі постійних комісій в міжсесійний період. Голови постійних комісій особисто відповідають за надання відомостей про діяльність депутатів в постійних комісіях, інших комісіях та робочих групах районної ради.

Стаття 94. Районна рада заслуховує повідомлення депутатів районної ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень районної ради та її органів. З цього питання може проводитися обговорення. За результатами заслуховування районна рада приймає рішення.

Стаття 95. Депутати районної ради мають право на об’єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.

Депутати районної ради з метою більш ефективної діяльності можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входить не менш як п’ять депутатів.

Депутати районної ради, на основі єдності політичних поглядів або партійного членства, можуть об’єднуватися в депутатські фракції.

Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради, обраними від місцевої політичної партії.

Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою чи фракцією.

До складу групи можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть прово­дитися протягом повноважень ради.

Депутат районної ради може входити до складу лише однієї групи.

Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

Депутатські групи/фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу/фракцію.

Рішення про утворення групи/фракції, обрання осіб, що уповнова­жені представляти групу/фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати-засновники групи/фракції.

З метою реєстрації депутатської групи/фракції, уповноважена особа від групи чи фракції, подає до загального відділу районної ради подання про утворення депутатської групи/фракції, в якому міститься повна та скорочена назва групи/фракції та кількісний склад групи/фракції, до якого додається підписані депутатами цієї групи/фракції:

 • протокол засідання депутатів і рішення про утворення групи/фракції;
 • письмове повідомлення про сформування депутатської групи/фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи/фракції та депутатів, які уповноважені представляти групу/фракцію.

Матеріали про утворення депутатської групи/фракції розглядає постійна комісія районної ради з питань забезпечення законності та правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку та реформування місцевого самоврядування, децентралізації та європейської інтеграції за висновками якої головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів про реєстрацію депутатської групи чи фракції, її кількісний склад.

Депутати районної ради мають право вільного виходу із депутатської фракції, а також входження до іншої депутатської фракції чи залишення поза фракціями. Про вихід із депутатської фракції або перехід до іншої депутат подає заяву для оголошення її на пленарному засіданні.

Про зміни в складі депутатської групи/фракції її уповноважений пред­ставник повідомляє письмово загальний відділ районної ради.

У разі, коли склад депутатської групи стає меншим від встановленої норми, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що головуючий інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради.

Організація діяльності депутатської фракції покладається на голову районної ради.

Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рі­шенням депутатської групи може бути проведено закрите засідання.

Голова районної ради забезпечує зареєстровані депутатські групи/фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим регламентом функцій.

Депутатські групи, фракції мають право:

 1. на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради;
 2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості у раді чи опозиції;
 5. здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Глава 2

Помічник-консультант

Стаття 96. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради (далі – помічник-консультант), організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 97. Помічником-консультантом може бути лише громадянин України, який досяг 18 років, має загальну середню освіту. Помічник-консультант у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, цим Регламентом.

Стаття 98. Помічник-консультант має право:

 • входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред’явленням посвідчення, дотримуватись встановленого порядку;
 • одержувати надіслану на ім’я депутата кореспонденцію, відправляти її;
 • за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 • за письмовим зверненням депутата та за дозволом керівників районної ради користуватись копіювально-розмножувальною та комп’ютерною технікою.

Стаття 99. Помічник-консультант зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, Регламенту ради та Положення про помічника-консультанта депутата районної ради;
 • при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання своїх повноважень депутата районної ради;
 • утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;
 • за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
 • допомагати депутату в організації проведення звітів та зустрічей з виборцями;
 • допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
 • надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

Стаття 100. Помічнику-консультанту видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назва ради, прізвище депутата районної ради, а також те, що помічник-консультант працює на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради, опис якого затверджується районною радою, видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради по закінченню повноважень депутата районної ради або за його письмовим поданням. 

 

Розділ ІV. Голова районної ради та заступник голови районної ради

Глава 1

Голова районної ради

Стаття 101. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

Стаття 102. Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії районної ради депутатами районної ради.

Депутат може висувати для обрання свою кандидатуру.

Стаття 103. Після висунення кандидатур районна рада приймає рішення про перехід до обговорення цих кандидатур.

На обговорення кожної кандидатури на посаду голови районної ради відводиться до однієї години, в тому числі для доповіді кандидатам – до 20 хвилин. За рішенням районної ради час обговорення може бути скорочено чи продовжено.

Стаття 104. Кандидати на посаду голови районної ради виступають на сесії з доповідями про програми своєї майбутньої діяльності і відповідають на запитання депутатів.

Стаття 105. Право на обговорення кандидатур мають лише депутати районної ради. У виступах депутатів всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати мають право ставити запитання кандидатам, висловлювати думку щодо їх програми, політичних, ділових та особистих якостей, агітувати “за” або “проти” кожного з кандидатів.

Головуючий на сесії з урахуванням черговості депутатів на виступ надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата.

Стаття 106. У заключному слові кожен кандидат на посаду голови районної ради дає згоду на включення своєї кандидатури в список для таємного голосування або заявляє про самовідвід.

Про самовідвід кожний кандидат може заявити в будь-який час, для чого головуючий на сесії надає йому слово позачергово.

Стаття 107. Про обрання голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.

Стаття 108. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

Голова районної ради виконує свої обов’язки до обрання голови районної ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови районної ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 109. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді. Не менше одного разу на рік він звітує про свою діяльність перед районною радою, а на вимогу не менше як третини депутатів звітує у визначений радою термін.

Стаття 110. Голова районної ради:

 • скликає та веде сесії районної ради, доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії, її порядок денний, забезпечує підготовку сесій і питань, що виносяться на їх розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує відповідно до законодавства контроль за їх виконанням;
 • організовує надання депутатам допомоги у виконанні ними своїх повноважень;
 • координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 • організовує роботу президії ради;
 • організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів місцевого самоврядування;
 • здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
 • є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
 • забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
 • представляє раду у внутрішніх відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами та адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 • за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, місцевих рад та їх органів;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та вирішує інші питання, доручені йому районною радою.

Стаття 111. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Глава 2

Заступник голови районної ради

Стаття 112. Заступник голови районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

Стаття 113. Кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє раді голова районної ради.

Стаття 114. Таємне голосування по виборах заступника голови районної ради здійснюється за процедурою, передбаченою статтями 57-70 цього регламенту за окремими виборчими бюлетенями.

Стаття 115. Про обрання заступника голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.

Стаття 116. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим регламентом для голови ради. Заступник голови районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 117. У разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин повноваження голови районної ради виконує заступник.

Стаття 118. Заступник голови районної ради:

 • забезпечує збір пропозицій щодо плану роботи районної ради, складає з урахуванням одержаних пропозицій проект плану роботи, який потім погоджується з головою районної ради, обговорюється в постійних комісіях та президії ради і затверджується на пленарному засіданні ради;
 • готує разом з постійними комісіями для заслуховування на сесії ради звіт про виконання плану роботи районної ради;
 • організовує підготовку сесій районної ради і питань, що вносяться на її розгляд: програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм, регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів, правил користування водозабірними спорудами, територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, адміністративно-територіального устрою, бюджетного процесу, об’єктів комунальної власності;
 • забезпечує своєчасне повідомлення депутатів районної ради і доведення до відома населення району інформації про час і місце проведення сесії ради та питання, які передбачається внести на розгляд районної ради;
 • відпрацьовує проекти рішень районної ради і узгоджує їх в порядку, встановленому цим Регламентом;
 • забезпечує своєчасне доведення до відома депутатів районної ради проектів рішень, інших документів і матеріалів з питань, які вносяться на розгляд районної ради;
 • організовує під час пленарних засідань районної ради роботу секретаріату;
 • узагальнює пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами  на сесії, направляє їх на обговорення в постійні комісії та на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, контролює обов’язкове і своєчасне повідомлення про результати розгляду;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень районної ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
 • надає практичну і методичну допомогу постійним комісіям районної ради у розгляді питань у межах їх компетенції, виробленні і прийнятті рекомендацій, організації їх виконання;
 • аналізує діяльність постійних комісій, вносить пропозиції по поліпшенню їх роботи;
 • організовує роботу депутатів районної ради, надає допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє їм у проведенні звітів перед виборцями, в організації прийому громадян;
 • забезпечує гласність в роботі районної ради, її постійних комісій, депутатів, здійснює публікацію в пресі розпоряджень голови ради, роз’яснень офіційних документів районної ради;
 • забезпечує роботу по проведенню відповідно до законодавства референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • організовує повсякденну роботу виконавчого апарату районної ради, аналізує діяльність структурних підрозділів апарату, готує пропозиції голові районної ради по вдосконаленню структури апарату, здійснює заходи щодо покращення роботи апарату;
 • відповідає за здійснення виконавчим апаратом організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, її органів та депутатів;
 • за дорученням голови районної ради представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та вирішує інші питання, доручені головою районної ради.

 

Розділ V. Постійні комісії та тимчасові контрольні комісії районної ради

Глава 1

Постійні комісії районної ради

Стаття 119. Постійні комісії районної ради є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.

Стаття 120. Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 121. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради вносить голова районної ради.

Стаття 122. Районна рада утворює комісії:

1.Постійна комісія з питань бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та соціально-економічного розвитку району.

2.Постійна комісія з питань управління та розпорядження об’єктамикомунальної власності. 

3.Постійна комісія з питань охорони здоров’я та  соціального захисту населення.

4.Постійна комісія з гуманітарної політики, освіти, культури, молодіжної політики, спорту та національного відродження.

5.Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних та майнових відносин.

6.Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, архітектури, будівництва та розвитку інфраструктури.

7.Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції, розвитку і реформування місцевого самоврядування, децентралізації,  європейської інтеграції та інформаційної політики.

Стаття 123. Голова постійної комісії обирається районною радою за поданням голови районної ради.

Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

Стаття 124. Депутат районної ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

Стаття 125. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

Стаття 126. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 127. Основною формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 128. Постійні комісії районної ради:

 • за дорученням районної ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;
 • вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради;
 • розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань;
 • виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями;
 • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;
 • за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;
 • подають за результатами перевірки підприємств, установ та організацій свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради;
 • здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради;
 • вивчають і розглядають інші віднесені до відання районної ради питання за дорученням районної ради та голови ради;

Стаття 129. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

На кожному засіданні постійних комісій ведеться протокол. В триденний термін після засідання постійної комісії, голова або секретар комісії подають в організаційний відділ районної ради відповідно оформлений і підписаний протокол засідання постійної комісії.

Стаття 130. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 131. Постійні комісії районної ради є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Стаття 132. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій районної ради визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються районною радою.

 

Глава 2

Тимчасові контрольні комісії районної ради

Стаття 133. Тимчасові контрольні комісії районної ради є органами районної ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених районною радою питань, що належать до її повноважень.

Тимчасові контрольні комісії районної ради обираються районною радою з числа депутатів районної ради за поданням депутатської фракції, групи із зазначенням назви та цілей роботи тимчасової комісії.

Стаття 134. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії районної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Персональний склад комісії складається з депутатів, які проголосували за дане рішення.

Стаття 135. Тимчасова контрольна комісія районної ради при здійсненні контролю з визначеного радою питання вправі залучати для участі в її роботі спеціалістів з цього питання, експертів та інших, необхідних комісії, осіб.

Стаття 136. Засідання  тимчасових контрольних комісій районної ради проводяться, як правило, закрито. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.

Стаття 137. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії районної ради подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 138. Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради.

 

Розділ

Президія районної ради

Стаття 139. Районна рада утворює президію районної ради. Президія ради є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.

Стаття 140. До складу президії районної ради входить голова районної ради, його заступник, голова державної адміністрації, голови постійних комісій районної ради, голови депутатських фракцій, груп.

Стаття 141. Президія районної ради здійснює свою роботу у формі засідань.

Стаття 142. Засідання президії районної ради  скликає, в міру потреби , і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради.

Стаття 143. Рішення президії районної ради мають дорадчий характер.

Стаття 144. Президія районної ради діє на основі Положення про неї, яке затверджується районною радою.

 

Розділ VІІ. 

Виконавчий апарат районної ради

Стаття 145. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад ” та іншими законами.

Стаття 146. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 147. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою.

Стаття 148. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюється районної радою за поданням голови ради.

Стаття 149. Керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради призначає і звільняє голова районної ради.

Стаття 150. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 151. Виконавчий апарат районної ради керується у своїй роботі рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради, Регламентом районної ради, Положеннями про виконавчий апарат районної ради, Положення про відділи та посадовими інструкціями, затвердженими головою ради або його заступником.

 

Розділ VІІІ

Прикінцеві положення

Стаття 152. Цей Регламент набирає чинності з дня його прийняття сесією районної ради.

З дня набрання чинності цим Регламентом втрачає чинність Регламент ради, прийнятий ІІ сесією VІI скликання від 22.12.2015 року.

Стаття 153. Забезпечення дотримання регламенту під час пленарного засідання ради покладається на головуючого на пленарному засіданні ради, у міжсесійний період (між пленарними засіданнями ради) – на голову ради.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на постійну комісію ради, до повноважень якої належить питання Регламенту.

Стаття 154. Одноразові відхилення від визначених цим Регламентом норм можливі при розгляді процедурних, організаційних, а також інших питань роботи ради.

Рішення про одноразові відхилення від норм цього Регламенту приймається більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.

Стаття 155. Даний Регламент ради діє до моменту затвердження нової редакції Регламенту або внесення змін до цього Регламенту (в частині внесених змін).