30-11-2019

Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський»

___________________________________________

За підтримки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради та Ніжинської районної ради, на території області реалізується спільний проект Програми розви­тку ООН в Україні та Європейського союзу «ClimaEast: Збере­ження та стале використання торфовищ».

Діяльність проекту направлена на Ніжинський район, який є одним з десяти регіонів України, де розташовано 95% осушених торфовищ. Проект передбачає розробку методик оцінки викидів парникових газів, проведення оцінки викидів парнико­вих газів у 10 адміністративних областях на півночі України, оскільки до цього часу така оцінка не проводилася; також створюється основа для включення проектів із відновлення торфовищ до схеми «зелених» інвестицій на національному рівні. За підсумками здійснення діяльності в рамках проекту буде відновлено гідрологічний режим на 3000 га осушених торфовищ. Також запроваджується практика сталого економічного використання ресурсів, наприклад заготівель біомаси та випасу худоби. Одним з напрямків проекту було передбачено створення регіонального ландшафтного парку на території Ніжинського району, реалізований він був в травні 2015 року, коли обласна рада прийняла рішення про створення регіонального ландшафтного парку «Ніжинський».

Територія парку розміщена у зонах мішаних лісів та лісостепу. Площа його становить 6122,6991 га, знаходиться парк в межах двох областей, а саме Європейської широколистяної лісової об­ласті та Європейсько-Сибірської лісостепової області.

Цей регіон відзначається своєрідною флорою і фауною. Не дивлячись на негативний вплив осушувальної меліорації, яка була здійснена раніш, наукові дослідження на території урочища «Смолянка» та його околицях підтверджують наявність рідкісних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, 39 видів тварин занесених до Червоної книги Укра­їни та ряд видів, які охороняються міжнародними конвенція­ми.

Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» увійшов до складу природно-заповідного фонду території Прип’ятсько-Деснянського екокоридору Національної екологічної мережі в по­ліській зоні. В дану територію входять уже існуючий ботанічний заказник загальнодержавного значення «Середовщина», ботанічні заказники місцевого значення: «Боромики», «Зайцеві сосни», «Урочище Луб’янка», «Урочище Лисарівщина», а також гідрологічні за­казники місцевого значення: «Колісниківський», «Переходівський».

Особливість розташування Ніжинського району у межах двох природних зон (північна частина в зоні мішаних лісів, південна - в лісостеповій зоні) відображається і у ландшафтах району, які мають перехідний характер від природних комплексів зони мішаних лісів до лісостепових, і їх структура характеризується значною строкатістю. Ландшафти представлені класом рівнинних східноєвропейських ландшафтів, який поділяється на три типи: мішано-лісові, лісостепові та заплавні. Територія Ніжинського району переважно характеризується 7 видами ландшафтів, які сформувались в умовах помірно-теплого клімату і позитивного балансу вологи на водно-льодовикових, льодовикових та давньо-алювіальних піщаних та супіщаних відкладах, де переважають дерново-підзолисті ґрунти. Але важливим є те, що на території парку з них відмічається шість.

Цей регіон відзначається і своєрідним рослинним покривом. На території регіонального ландшафтного парку переважає лісова та болотна рослинність: перша представлена переважно середньовіковими лісами штучного походження, і невеликий відсоток від за­гальної площі - це ділянки з природними лісовими угрупованнями. Розміщуються вони на терасах річок Остер та Смолянка, а також у притерасній частині цих річок та межиріччі. Особливої уваги заслуговують ділянки з домінуванням граба звичайного (віком 70-80 ро­ків), який зростає тут на східній межі ареалу (ботанічний заказник «Середовщина»). Болотна рослинність належить до класу формацій евтрофних боліт, яка представлена переважно трав’яними угрупованнями. Менші площі - під лучною та водною рослинністю.

У складі багатої та різноманітної флори території парку, значне місце займають види, які охороняються на різних рівнях - міжнародному (Бернська конвенція), державному (Червона книга України) та регіональному. Особливої уваги заслуговує вид із Бернської конвенції - маточник болотний. На території відмічається 11 видів судинних рослин з Червоної книги України.

Серед рослинних угруповань чинне місце займають три рідкісні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Серед яких формації глечиків жовтих, латаття сніжно-білого, латаття білого.

У складі багатої фауни території регіонального ландшафтного парку, особливе місце займають види, які охороняються на різних рівнях - міжнародному (Бернська та інші міжнародні конвенції), державному (Червона книга України ) та регіональному.

У результаті багаторічних досліджень та спостережень на те­риторії урочища «Смолянка» та в його найближчих околицях, виявлено 39 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Серед них комахи: бабки - бабка перев’язана; жуки - стафілін волохатий, жук-олень, вусач мускусний, вусач земляний хресто­носець; метелики - махаон, мнемозина, ведмедиця господиня; перетинчатокрилі - дисцелія зональна, ксилокопа фіолетова, ксилокопа райдужна.

Хребетні тварини занесені до Червоної книги України на цій території представлені 28 видами.

Урочище «Смолянка» має велике значення як релаксаційна територія, де під час сезонних міграцій зупиняється ряд червонокнижних видів птахів.

Крім того, слід врахувати, потужний історико-культурний контекст Ніжинщини, пов’язаний із іменами видатних діячів науки культури України, а також з добою Гетьманщини.

Дана територія відіграє важливу роль у збереженні всього комплексу екосистем, середовищ існування видів та їх генетичного різноманіття, а також ландшафтів; шляхів міграцій тварин, поширення та збереження рослин у регіоні.

Розташування на даній території пам’яток як давньої, так і новітньої історії, збереженість традиційних способів господарювання, доповнює значимість проектованого регіонального ландшафтного парку історико-культурною складовою.

Естетична цінність території парку обумовлена її неоднорід­ністю та наявністю площ, зайнятих природною рослинністю. Все це, у поєднанні із вигідним географічним розташуванням, обумовлює надзвичайно високу рекреаційну привабливість території і створює передумови для ефективного розвитку екотуризму та окреслює перспективи існування парку, як потужного еколого-просвітницького центру.

___________________________________________

22 квітня 2016 року у ході засідання 4 сесії Ніжинської районної ради депутати одноголосно прийняли рішення про затвердження Положення про комунальний заклад “Регіональний ландшафтний парк  “Ніжинський” Ніжинської районної ради” та призначення директором комунального закладу Сергія Дмитровича Мельниковича.

Детальніше - тут.

___________________________________________

02 листопада 2016 року відбулося урочисте відкриття першої еколого-пізнавальної стежки під назвою «Лісовий затишок» у регіональному ландшафтному парку «Ніжинський», що знаходиться на околиці села Кукшин Ніжинського району.

Еколого-пізнавальна стежка «Лісовий затишок» розташована на території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Середовщина» в межах регіонального ландшафтного парку «Ніжинський».

Основним завданням еколого-пізнавальної стежки «Лісовий затишок» є ознайомлення жителів району та гостей парку з природою та особливостями лісових, озерних, лучних та болотних екосистем, рідкісними видами рослин та тварин, у тому числі й занесених до Червоної книги.

Загальна протяжність екостежки «Лісовий затишок» складає 1150 метрів.

Облаштування екологічної стежки здійснено за фінансування Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

На екологічній стежці було встановлено вказівники, інформаційні стенди, обладнано огорожі, лавки, огорожено багатовіковий дуб, оснащено підхід до водойми та інші об’єкти.

Детальніше - тут.

___________________________________________

20 грудня 2016 року відбулося урочисте відкриття другої еколого-пізнавальної стежки під назвою «Спадщина предків», що створена на території Регіонального ландшафтного парку «Ніжинський» у рамках Проекту Європейського Союзу «ClimaEast: Збереження та стале використання торфовищ», що впроваджується ПРООН.

Еколого-пізнавальна стежка «Спадщина предків» розташована на території ботанічного заказника місцевого значення "Зайцеві сосни" біля села Мала Кошелівка в межах регіонального ландшафтного парку «Ніжинський».

Основним завданням еколого-пізнавальної стежки «Спадщина предків» є ознайомлення жителів району та гостей парку з природою та особливостями лісових, озерних, лучних та болотних екосистем, рідкісними видами рослин та тварин, у тому числі й занесених до Червоної книги.

Загальна протяжність екостежки «Спадщина предків» близько 2,5 кілометрів.

Дана екологічна стежка була закладена в «Проекті організації території регіонального ландшафтного парку «Ніжинський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів», на її оснащення виділено кошти Проектом "Clima East: Збереження та стале використання торфовищ", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

На екологічній стежці було встановлено три альтанки, лавки та вбиральню, більше десяти інформаційних стендів, прокладено частину доріжки лісової частини, яка вкрита мохом та інші об’єкти.

Детальніше - тут.

___________________________________________

30 червня 2017 року відбулося офіційне відкриття веломаршруту на території Регіонального ландшафтного парку «Ніжинський».

Веломаршрут являє собою маршрут, який бере початок з села Мала Кошелівка (від кафе «Лісова казка»), та пролягає через ділянку РЛП «Ніжинський», а саме через ботанічний заказник місцевого значення «Зайцеві сосни» (загальною площею 477 га).

Загальний пробіг склає 29 км, з яких: 18,5 км дорогою з асфальтовим покриттям (дорога направленням Ніжин – Мала Кошелівка), 4,5 км ґрунтовою дорогою та 6 км лісовою стежкою (веломаршрут).

Перший інформаційний ознайомчий стенд розміщений біля кафе «Лісова казка» с. Мала Кошелівка.

Велотуристи можуть ознайомитись із територією РЛП «Ніжинський», картою заказника, деталями маршруту та основними зупинками на трьох інформаційних стендах, що встановлені по ходу маршруту.

Веломаршрут також облаштований двома альтанками для перепочинку туриста. Встановлені 12 вказівників (з координатами та визначеними точками) тримають відвідувачів на маршруті та не дають заблукати. 

Детальніше - тут.

___________________________________________

19 травня 2017 року в ході засідання дванадцятої сесії Ніжинської районної ради сьомого скликання депутати заслухали звіт директора Комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» Ніжинської районної ради Сергія Мельниковича про його роботу у 2016-2017 роках, який подано нижче. 

Презентацію до виступу можна переглянути тут - Звіт РЛП Ніжинський.pdf

Детальніше - тут.

___________________________________________

Контактні дані: 

Комунальний заклад “Регіональний ландшафтний парк  “Ніжинський” Ніжинської районної ради”

Україна, Чернігівська область, м.Ніжин, площа імені Івана Франка, 1

Тел. 068 130 00 03 - директор РЛП "Ніжинський" Сергій Дмитрович Мельникович

Спільнота парку в соціальній мережі Фейсбук - Регіональний ландшафтний парк "Ніжинський"

___________________________________________

Долучаємось до активного відпочинку на території Регіонального ландшафтного парку "Ніжинський"!

___________________________________________